Jennifer Streker, SkillsUSA Utah Conference strekerj@gmail.com (801) 540-4342
Savannah Whitney, Executive Secretary savannahwhitney1017@gmail.com (385) 212-4727
Richard Wittwer, State Director skillsusa.utahstatedirector@gmail.com (435) 590-8386